produktyusĹ‚ugitechnikapartnerzykarierakontakt  
 
Wszystkie odnośniki

Intelitech, szanując prawo użytkowników do ochrony prywatności, stosuje odpowiednie rozwiązania, które ją zapewniają. Intencją Intelitech jest gwarantowanie wszystkim użytkownikom dostarczanych przez nas rozwiązań bezpieczeństwa i poufności informacji.

firmowy serwis internetowy

Prywatność użytkowników firmowego serwisu internetowego jest chroniona. Intelitech zbiera i przetwarza informacje dotyczące ruchu generowanego na stronach internetowych w oparciu o informacje o adresie internetowym komputera oraz nazwie każdorazowo pobieranego dokumentu. Niniejsza praktyka stosowana jest przez większość serwisów internetowych celem zagwarantowania najlepszego układu dokumentów oraz prezentacji informacji w oparciu o preferencje użytkowników.

Użytkownik może, choć nie jest to wymagane podczas korzystania z którejkolwiek usługi w ramach serwisu, udostępniać dodatkowe informacje pozwalające na jego identyfikację takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby i/lub numer telefonu, adres konta poczty jeżeli dokonuje zamówienia, raportuje problem lub wysyła zapytania. Niniejsza praktyka stosowana jest wyłącznie za każdorazową zgodą użytkownika oraz wymaga ręcznego sprecyzowania przez niego wszystkich danych.

Użytkownik może, choć nie jest to wymagane podczas korzystania z ogólnych usług w ramach serwisu, udostępnić dodatkowe informacje w postaci adresu konta poczty elektronicznej celem subskrypcji regularnych informacji pochodzących od Intelitech. Niniejsza praktyka pozwala na usunięcie adresu poczty elektronicznej użytkownika za pomocą udostępnianych mechanizmów wbudowanych w oprogramowanie serwisu.

oprogramowanie indywidualne

Prywatność użytkowników oprogramowania indywidualnego jest chroniona. Intelitech nie zbiera i nie przetwarza informacji związanych z zakresem i spsobem wykorzystywania następujących produktów: Menedżer Finansów 2000, Menedżer Finansów 2001, Menedżer Finansów 2002. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, reguła ta dotyczy również późniejszych wersji oprogramowania oraz wszystkich aplikacji zgromadzonych i udostępnianych jako narzędzia dodatkowe powyższych produktów.

Użytkownik może, choć nie jest to wymagane podczas korzystania z oprogramowania, udostępnić informacje dotyczące internetowego adresu komputera, na którym uruchamiane jest oprogramowanie. Niniejsza praktyka stosowana jest wylącznie za każdorazową zgodą użytkownika i odbywa się jedynie w związku z zamawianiem aktywacji produktu, próbie aktywacji produktu oraz odświeżaniem informacji w ramach interfejsu Finanse na dziś.

Użytkownik może, choć nie jest to wymagane podczas korzystania z oprogramowania, udostępnić informacje pozwalające na jego identyfikację, takie jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy, informacje adresowe, numer identyfikacji podatkowej, kod promocji produktu oraz adres konta poczty elektronicznej. Niniejsza praktyka stosowana jest wyłącznie za każdorazową zgodą użytkownika odbywa się jedynie w związku z zamawianiem aktywacji produktu lub próbie dokonania aktywacji produktu.

oprogramowanie biznesowe

Prywatność użytkowników oprogramowania indywidualnego jest chroniona. Intelitech zbiera i przetwarza informacje związane z zakresem i sposobem wykorzystywania następujących produktów: Menedżer Projektów. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, reguła ta dotyczy również późniejszych wersji oprogramowania oraz wszystkich aplikacji zgromadzonych i udostępnianych jako narzędzia dodatkowe powyższych produktów.

Wszystkie informacje dotyczące sposobu i metody pozyskiwania informacji o sposobie wykorzystywania produktów biznesowych reguluje oddzielna umowa zawierana pomiędzy Intelitech, a końcowym użytkownikiem oprogramowania. Wszystkie informacje pozwalające na identyfikację użytkownika gromadzone są na specjalnych formularzach udostępnianych użytkownikom końcowym do samodzielnego wypełnienia.

Dodatkowe informacje dotyczące użytkownika oprogramowania gromadzone są w momencie instalacji oprogramowania na stacjach roboczych lub serwerach sieciowych i przesyłane za pomocą elektronicznych kanałów nawet bez wyraźnej zgody użytkownika końcowego. Przesyłane informacje zawierają informację o adresie internetowym komputera, na którym oprogramowanie jest uruchamiane lub informacje o adresach sieci komputerowej użytkownika końcowego.

informacje końcowe

Wszystkie informacje gromadzone przez Intelitech przetwarzane są wyłącznie na potrzeby związane z działalnością firmy Intelitech Maciej Zagozda z siedzibą w Szczecinie i nie są udostępniane osobom trzecim poza sytuacjami wymienionymi poniżej. Informacje gromadzone przez Intelitech podlegają szyfrowaniu lub innym zabezpieczeniom powszechnie stosowanym w poszczególnych grupach zastosowań wymienionych powyżej.

Intelitech zastrzega prawo do udostępniania informacji osobistych użytkowników wyłącznie podwykonawcom usług i produktów świadczonych przez Intelitech wyłącznie w ramach zleceń związanych z dostarczaniem usług i realizacją produktów, jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług oraz jedynie z zastrzeżeniem zachowania poufności i przestrzegania ogólnej polityki prywatności Intelitech wyrażonej w niniejszym dokumencie.

Intelitech zastrzega prawo do wykorzystywania udostępnianych adresów internetowych kont poczty elektronicznej w celach marketingowych i informacyjncyh związanych z prowadzoną działalnością z zachowaniem prawa użytkowników do zaprzestania lub zawieszenia prowadzenia takich działań, wglądu lub zmiany gromadzonych informacji. Intelitech zobowiązuje się do realizacji żądań użytkowników składających swoje oświadczenia m.in. za pomocą transmisji faksowej.

Intelitech ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelne realizowanie zadań związanych z przetwarzaniem wszelkich danych osobowych oraz wszelkich pozostałych informacji przesyłanych przez użytkowników w zamierzony lub niezamierzony sposób, których zawartość może identyfikować konkretnych użytkowników lub konkretnego użytkownika, a także wszelkich innych informacji zbieranych w ramach działalności operacyjnej i statutowej Intelitech.

 

Przetwarzanie informacji prowadzi firma Intelitech Maciej Zagozda z siedzibą:
Szczecin, ul. Mariacka 6-8
z wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Dodatkowe informacje na temat polityki prywatności można uzyskać korzystając z kanału elektronicznego: prywatnosc@intelitech.pl.

Przeglądanie i poprawianie gromadzonych danych osobowych możliwe jest na wniosek zainteresowanych za pomocą faksu działającego dla Państwa pod numerem:

  copyright 1999-2024 :: intelitech firma macieja zagozdy |  regulamin działalności | polityka prywatności |